Nutrition for Lao PDR

Welcome to Lao PDR’s online nutrition information resource

Here you will find out  about the work of the Government of Lao PDR and its partners to improve nutrition outcomes in the country, and what practical steps the Lao public can take to improve their own health and wellbeing through nutrition
NATIONAL STRATEGY

Government and Development Partners working together for all Lao people

ADVICE TO MOTHERS

How to breastfeed and what to feed young children

NUTRITION ADVICE

Improved health and happiness by eating better

"

Food Diversity

Plan to produce or supply a diversity of fruits, as well as orange and green vegetables, for household consumption around all year. Combine foods from all food groups for an adequate and healthy diet.

A diverse, balanced, and adequate diet is essential for your baby or child’s development and overall good health, and it will help to prevent stunting.

"

Food of the month

Eggs

Eggs are highly nutritious. The whites of poultry eggs are a great source of protein. Protein helps to build and to repair your body. It helps your muscles, so you are strong and fit, and it helps to repair skin problems. It works with your organs to keep them healthy, and also makes your hair strong and healthy.  Eggs are also good for your eyesight. They help to reduce eye problems in people as they get older. And they are great for helping with brain development.  

News and Event

World Breastfeeding Week and National Nutrition Day 2022

Vientiane, 3 Aug 2022 – The Lao PDR Ministry of Health, the European Union and UNICEF, marked World Breastfeeding Week in an

Food fortification technical working group meeting

10 June 2022 Did you know that 44% of children under the age of 5 in Laos suffer from anemia, which has

The Seventh Annual Nutrition Forum provided an opportunity for a wide range of nutrition stakeholders to review the achievements and identify priorities

Documents

Partners

About Nutrition Center

Learn about us and our work

ໂພຊະນາການ ສໍາລັບປະເທດລາວ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂພຊະນາການທາງອອນລາຍ

ໃນທີ່ນີ້ ທ່ານຈະສາມາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນການປັບປຸງຜົນງານທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ

ແລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນເຊີງປະຕິບັດທີ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວໄປ ສາມາດນໍາມາໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງພວກເຂົາເອງ ໂດຍຜ່ານໂພຊະນາການ.

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປະຊາຊົນລາວ

ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ເປັນແມ່

ວິທີການໃຫ້ນົມ

ແລະ ອາຫານສຳລັບແອນ້ອຍ

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ

ສູຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສູກ

ຈາກການກິນອາຫານ

"

ກິນອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ວາງແຜນປູກ ຫຼື ຊື້ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກຫຼາຍຊະນິດ ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ກິນຕະຫຼອດປີ. ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດຫຼາກຫຼາຍສີ ຈະໝາຍເຖິງທາດອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍນຳ

ກິນອາຫານຫຼາຍໝວດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີທາດອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ.
ອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສົມດຸນ, ແລະ ພຽງພໍ ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບພັດທະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງລູກເຮົາ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກເຕ້ຍ.

"

ອາຫານປະຈຳເດືອນ

ໄຂ່

ໄຂ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ. ພາກສ່ວນສີຂາວຂອງໄຂ່ ເປັນແຫຼ່ງໂປຼຕີນທີ່ດີ. ໂປຼຕີນຊ່ວຍ ເສີມສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອຂອງທ່ານແຂງແຮງ ແລະ ເຂົ້າຮູບ, ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຜິວພັນຂອງທ່ານ. ໄຂ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ອະໄວຍະວະຕ່າງໆແຂງແຮງດີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜົມຂອງທ່ານແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນດີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໄຂ່ຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ສາຍຕາຂອງທ່ານ, ມັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາສາຍຕາຂອງຄົນໃນເວລາທີ່ແກ່ໂຕໄປ. ນອກນີ້ ໄຂ່ຍັງ ດີຕໍ່ການພັດທະນາສະໜອງອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວລ່າສຸດ

ເອກະສານ

ສະມາຊິກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຮຽນຮູ້ວຽກງານຂອງສູນໂພຊະນາການ

Add Your Heading Text Here

magazine

Ad

about us

Add Your Heading Text Here

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit jhflsdjf.

Location

Tel:

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

About Us

The National Nutrition Committee (NNC) & Secretariat (NNC-Sec)

Established by the Prime Minister’s Office in 2013, the NNC mandate is to lead and coordinate the National Nutrition Strategy to 2025 and Plan of Action 2016–2020’s 22 interventions across relevant sectors and at all levels.

Organizational Structure

The NNC Secretariat is led by the MOH Vice Minister and consists of members from relevant departments within the f Food and Drugs) and from Ministry of Agriculture & Forestry, Ministry of Education & Sports, and Ministry of Investment & Planning.

Centre of Nutrition

Based at the NNC Secretariat Office, the Centre of Nutrition (CN) was officially established in June 2012 with three staff members. The CN gradually grew and currently has a total of 23 staff.

As a government organization it operates under the direction of the Department of Hygiene and Health Promotion (DHHP), Ministry of Health (MOH).

Vision

ເປັນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ທີ່​ເປັນ​ເລີດ​ທາງ​ດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ພາກ​ພື້ນ.

Mission

ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​, ການຄົ້​ນ​ຄວ້າ, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້, ໃຫ້ບໍ​ລິ​ການ​ຄຳ
​ປຶກ​ສາ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ບຳ​ບັດ​ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ທາງ​ດ້ານໂພ​ຊະ​ນາ​ການ.

Duties and Responsiblities

The CN assists the DHHP in the implementation of nutrition policies

and programs that focus on nutrition-specific interventions.

 

The CN assists in the field of research, development, implementation,

and management of nutrition activities nationwide and improving knowledge

and building capacity for government staff in charge of nutrition.

The CN is responsible for nutrition-specific outcomes specified in the

National Strategy and Action Plan for Integrated Services on Reproductive,

Maternal, Newborn and Child Health 2016-2025 (RMNCHS/RMNCHAP). Out of the 22 priority

interventions outlined in the current strategy, 10 are under the responsibility of the CN.

It also cooperates with relevant national and international organizations for all nutrition matters.

Organizational Structure

Surveillance and Scientific Research Unit

Conducts survey, analyses and scientific research
Monitors, promotes and evaluate nutrition systems and activities related to nutrition.
Collects information and statistics related to malnutrition
In charge of developing an emergency preparedness response in nutrition, in case of an emergency such as natural disasters.

Nutrition Promotion and Therapy Unit

It provides technical advice on nutrition.
Promotes healthy living in coordination with other organizations.
Plans the implementation of activities for nutrition in communities and health centers
Coordinates with the Curative Department and hospitals, to address malnutrition and nutrition therapy.

Training Unit

Provides training on matters of severe malnutrition and chronic diseases related to nutrition.
In charge of all training material promoting nutrition.
Cooperate with various ministries for the development of nutrition curriculums.
Collaborates in legislations related to nutrition in communities and nutrition therapy.

Administration Unit

Focal point for all internal and external stakeholders and visitors.
Controls accounts and finance, resources, stamps of the center, stamps for the name of the Director and Deputy Directors.
Provides all office logistics
Record keeper of the Centre’s materials

Programmes

The CN is currently implementing the nutrition program, which consists of four main projects:

  1. Micronutrients supplementation and deworming Directors.
  2. Nutrition promotion for mothers, infants, and young children
  3. Nutrition promotion in schools, workplace, health facilities, and communities
  4. Capacity strengthening (in the management and implementation) of nutrition programming

The Future: National Institute of Nutrition

The CN is in the process of requesting an upgrade to become the National Institute of Nutrition (NIN), with the status of the CN’s four sections upgraded to four Divisions of NIN. It is envisioned that each division will be expanded to include more units to respond to the increase of services and mandates within the institute timely and effectively.

Nutrition for Lao PDR

Welcome to Lao PDR’s online nutrition information resource

Here you will find out more about the work of the Government of Lao PDR and its partners to improve nutrition outcomes in the country, and what practical steps the Lao public can take to improve their own health and wellbeing through nutrition.
NATIONAL STRATEGY

Government and Development Partners working together for all Lao people

ADVICE TO MOTHERS

How to breastfeed and what to feed young children

NUTRITION ADVICE

Improved health and happiness by eating better

"

Food Diversity

Plan to produce or supply a diversity of fruits, as well as orange and green vegetables, for household consumption around the year. Combine foods from all food groups for an adequate and healthy diet.

A diverse, balanced, and adequate diet is essential for your baby or child’s development and overall good health, and it will help to prevent stunting.

"

Food of the month

Eggs

Eggs are highly nutritious. The whites of poultry eggs are a great source of protein. Protein helps to build and to repair your body. It helps your muscles, so you are strong and fit, and it helps to repair skin problems. It works with your organs to keep them healthy, and also makes your hair strong and healthy.  Eggs are also good for your eyesight. They help to reduce eye problems in people as they get older. And they are great for helping with brain development.  

Latest News

Documents

Other resources

ຮູບພາບກິຈະກຳ

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການທ້າຍປີ 2022

Nutrition Awareness Campaign and Engaging Nutrition in academia ໃຫ້ນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນຈົບ ຈາກ ມວສ 13/05/2022

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການປະຈຳປີ 2021 "ໂພຊະນາການເພື່ອການເຕີບໂຕ"

ເປີດສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມທີ່ອອກແບບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ USAID ຮ່ວມກັບອົງການ CRS, ມະຫາວິທະຍາໄລເພີດູ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລອິນເດຍນາ

ພິທີເປີດຫຼັກສູດທີ່ປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ລຸ້ນທີ 1

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ປີນີ້ແມ່ນ “ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໃນການປົກປ້ອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່”ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 5ສິງຫາ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ

ກອງປະຊຸມວິຊາການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ 2021

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ(NPAN) 2021-2025

ພິທີປະກາດ ແລະ ຮັບຮອງໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ປະຈຳປີ 2021 ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນ ແລະ ໂຮງຫມໍແຂວງຫົວພັນ ໂດຍການເປັນປະທ່ານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ດຣ. ສະໜອງ ທອງສະນະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກອງປະຊຸມຄັດເລືອກ ກາຫມາຍ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເພີ່ມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ

Images

National Nutrition Committee meeting 6 months report and planning 2022

Nutrition Awareness Campaign and Engaging Nutrition in academia for graduated students of University of Health Sciences 13/05/2022

The 7th National Nutrition Forum and Annual National Nutrition Committee Meeting 2021 "Nutrition for Growth"

Launching of USAID-design training camp in collaboration with CRS, Peru University, and Indiana University

Opening Ceremony of the 1st Breastfeeding Counseling Course

International Breastfeeding Week celebration under the theme "Shared Responsibility for the Protection of Breastfeeding"

National Conference on Nutrition 2021

Dissemination Meeting of the National Nutrition Action Plan (NPAN) 2021-2025

The Announcement and Certification Ceremony of the Model Breastfeeding Promotion Hospital for 2021 for Saravane Provincial Hospital and Houaphanh Provincial Hospital

Meeting for the selection of Food and Beverage Logos that helps increase vitamins and minerals

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

ໂພສຈາກເຟສບຸກ

ສາມາດເບິ່ງໂພສກ່ຽວກັບໂພຊະນາການທີ່ພວກເຮົາລົງທາງເພຈເຟສບຸກ

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

ຕິດຕາມຂ່າວເຫດການລ່າສຸດ ແລະ ຍ້ອນຫຼັງຂອງພວກເຮົາ

News

Feature News

Browse over the latest news from Nutrition center and our Development partners throughout Lao PDR below

World Breastfeeding Week and National Nutrition Day 2022

Vientiane, 3 Aug 2022 – The Lao PDR Ministry of Health, the European Union and UNICEF, marked World Breastfeeding Week in an …

Food fortification technical working group meeting

10 June 2022 Did you know that 44% of children under the age of 5 in Laos suffer from anemia, which has …

The Government of Lao PDR and Partners Call for Greater Commitments for Nutrition to Counteract the Impact of COVID-19

The Seventh Annual Nutrition Forum provided an opportunity for a wide range of nutrition stakeholders to review the achievements and identify priorities …