ໂພຊະນາການ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂພຊະນາການທາງອອນລາຍ

ໃນທີ່ນີ້ ທ່ານຈະສາມາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນການປັບປຸງຜົນງານທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດ

ແລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆໃນເຊີງປະຕິບັດທີ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວໄປ ສາມາດນໍາມາໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງພວກເຂົາເອງ ໂດຍຜ່ານໂພຊະນາການ.

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປະຊາຊົນລາວ

ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ເປັນແມ່

ວິທີການໃຫ້ນົມ

ແລະ ອາຫານສຳລັບແອນ້ອຍ

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ

ສູຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສູກ

ຈາກການກິນອາຫານ

"

ກິນອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ວາງແຜນປູກ ຫຼື ຊື້ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກຫຼາຍຊະນິດ ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ກິນຕະຫຼອດປີ. ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດຫຼາກຫຼາຍສີ ຈະໝາຍເຖິງທາດອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍນຳ

ກິນອາຫານຫຼາຍໝວດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີທາດອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ.
ອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສົມດຸນ, ແລະ ພຽງພໍ ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບພັດທະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງລູກເຮົາ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກເຕ້ຍ.

"

ອາຫານປະຈຳເດືອນ

ໄຂ່

ໄຂ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ. ພາກສ່ວນສີຂາວຂອງໄຂ່ ເປັນແຫຼ່ງໂປຼຕີນທີ່ດີ. ໂປຼຕີນຊ່ວຍ ເສີມສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອຂອງທ່ານແຂງແຮງ ແລະ ເຂົ້າຮູບ, ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຜິວພັນຂອງທ່ານ. ໄຂ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ອະໄວຍະວະຕ່າງໆແຂງແຮງດີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜົມຂອງທ່ານແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນດີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໄຂ່ຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ສາຍຕາຂອງທ່ານ, ມັນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາສາຍຕາຂອງຄົນໃນເວລາທີ່ແກ່ໂຕໄປ. ນອກນີ້ ໄຂ່ຍັງ ດີຕໍ່ການພັດທະນາສະໜອງອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວລ່າສຸດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 3 ສິງຫາ 2022 – ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເເຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ

ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2022 ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍໃນປະເທດລາວອາຍຸລຸ່ມ5ປີ ກວມອັດຕາສ່ວນ

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ໄດ້ເປີດ ໂອກາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ດາ້ນໂພຊະນາການໄດ້ທົບທວນຄືນຜົນສໍາເລັດແລະ

ເອກະສານ

ສະມາຊິກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຮຽນຮູ້ວຽກງານຂອງສູນໂພຊະນາການ

©Copyright - Society Nutrition of Lao PDR - Supported by the EU